Resultaatrekening 2016 - overzicht van baten en lasten

Inkomsten

Uitgaven

Giften

57.257

 

Overige inkomsten

91

 

Huisvesting en verzekering

5.755

18.138

Onderwijs- en studiematerialen

 

1.799

Relaties (incl. lidmaatschappen)

 

832

Keukenkosten

 

735

Kantoor, bank, internet, postbus, drukkosten

 

1.598

Inventaris

 

911

Muziekteam

 

747

Samenkomst overig (inclusief cursussen/conferenties)

 

63

Kinderkerk, tienerwerk

 

96

Giften aan derden (zending, Hart voor Hoorn)

 

9.110

Personeelskosten

 

17.800

Overig / algemene kosten

 

130

Totaal

63.103

51.959

 

Balans per 31 december 2016

Debet

Credit

Inventaris

1.345

 

Kas / bank / giro

8.286

 

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. 2017

227

 

Openstaande vorderingen uit 2016

847

 

Onbetaalde rekeningen uit 2016

 

1.173

Financiën derden / projecten

 

32

Eigen vermogen

 

9.500

Totaal

10.705

10.705

 

Toelichting op de resultaten over 2016

Specifieke posten

Bij de inkomsten onder de post Huisvesting staat een restitutie van de service­kosten over het jaar 2015 van de locatie aan de Holenweg, en een bedrag van € 5000 van Stichting Hart voor Hoorn als bijdrage in de huurkosten van ons gebouw vanwege medegebruik.

Stichting Hart voor Hoorn is ontstaan uit Christengemeente De Hoorn, en neemt de maatschappelijke projecten voor haar rekening. Zolang de stichting nog niet voldoende draagkrachtig is om de kosten op te brengen, zal Christengemeente De Hoorn bijdragen in de kosten. De uitgaven bij de post Giften aan derden bevatten daarom ook onder andere deze € 5000.

Algemene ontwikkeling

In januari 2016 is Christengemeente De Hoorn ingetrokken in een nieuw onderkomen aan de Mosterdsteeg in Hoorn. Het huurcontract aan de Holenweg werd niet verlengd vanwege de wens tot sloop van het pand herinrichting van het oude Philips-complex, maar los van deze ontwikkeling was de huur ook niet langer op te brengen.

Omdat de huur van de Mosterdsteeg veel lager ligt, zijn deze kosten veel makkelijker te dragen. Bijkomend nadeel is wel dat de locatie te klein is voor de zondagochtend samenkomsten, waardoor er voor deze bijeenkomsten is uitgekeken naar een aparte locatie die alleen voor de zondagochtenden wordt gehuurd. Deze is gevonden in het gebouw van de school De Stormvogel.

Al met al zijn de huisvestingskosten met ongeveer de helft gedaald ten opzichte van het jaar 2015.

Hierdoor is er een belangrijk positief resultaat is behaald van ongeveer 11.000 euro, ondanks dat in het afgelopen jaar 2016 de inkomsten uit giften met ongeveer 10% zijn gedaald ten opzichte van 2015.

 

Vooruitzichten voor 2017

Op basis van de ontwikkelingen in het aantal bezoekers verwachten we voor het jaar 2017 inkomsten van ongeveer € 57.500.

Ook in 2017 willen we een deel van de inkomsten gebruiken voor het verbeteren van de financiële positie van de gemeente. Concreet betekent dit dat we een positief resultaat moeten realiseren. In gewone taal: minder uitgeven dan wat er binnenkomt.

Op de eindbalans van 2016 staat een bedrag van ruim 8.000 aan liquide middelen. Dit is ruim voldoende om gemiddeld 2 maanden aan kosten te kunnen betalen. Het streven is om steeds over een bedrag van circa € 8.000 te kunnen beschikken. We willen daarnaast een reservering maken waarmee in de toekomst een verhuizing naar een nieuwe locatie kan worden bekostigd. We willen hiervoor circa € 5.000 reserveren. Dit geld moet ook als 'echt geld' op een rekening staan. Voorgaande twee punten betekenen dus dat op de eindbalans van 2017 een bedrag van € 13.000 aan liquide middelen worden opgenomen.

Ook willen we de komende jaren middelen beschikbaar stellen voor de groei van inventaris. Hierbij gaat het vooral om apparatuur voor beeld en geluid.

Dit alles betekent dat er ook voor de komende periode wordt gestuurd op een positief resultaat op de winst- en verliesrekening, maar er desondanks meer ruimte komt voor functionele uitgaven. Dat is zinvol, omdat vanwege de financiële krapte de afgelopen jaren enkele gebieden bijna volledig zijn weg­bezuinigd, en dat doet geen recht aan het belang dat we hechten aan het goed functioneren van de betreffende deelgebieden.

 

Jeroen Meintjens,
penningmeester

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven