Jaarverslag 2020 Christengemeente De Hoorn

In Jesaja 6:8 (NBG) staat:

Toen hoorde ik (Jesaja) de Here vragen: ‘Wie zal ik als boodschapper naar mijn volk sturen? Wie zal namens Ons gaan?’
En ik zei: ‘Here stuurt U mij, ik zal gaan!’ (in andere vertaling: ‘Hier ben ik, zend mij.’)

Naar aanleiding van deze tekst is het thema voor 2020 gekozen.
Niet zozeer om op de sinaasappelkist op de hoek van de straat het evangelie te preken, maar meer vanuit persoonlijk contact anderen gelegenheid te geven mensen te ontmoeten die God reeds kennen en vanuit die levensovertuiging hun leven leven. Op die manier iets te mogen betekenen voor onze naasten, dat is het doel van het thema #Zend mij!

Er waren allerlei plannen om aan dit thema een aantal activiteiten te koppelen.

Maar we kennen inmiddels allemaal de geschiedenis. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de pandemie Covid-19.
Vanwege het Coronavirus werd 18 maart 2020 Dag van Nationaal gebed.
Met de Dag van Nationaal Gebed wilden de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.
In Christengemeente De Hoorn werd opgeroepen om mee te doen met deze Dag van Nationaal Gebed. ‘Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.’

Deze oproep werd verspreid middels een Nieuwsflits die via de mail, aan degenen die zich daar ooit voor hebben aangemeld, verspreid.
De Nieuwsflits blijkt zeker in deze tijd een waardevol instrument om te informeren, maar ook elkaar te bemoedigen en aan te moedigen om vol te houden.
Vol te houden in de moeilijke en onduidelijke omstandigheden, maar ook het aanmoedigen tot het onderhouden van de onderlinge contacten, te bidden voor de toestand in de wereld en te bidden voor elkaar, evenals het lezen en bestuderen van Gods Woord: De Bijbel.

Op 21 en 22 maart stond er een gemeenteweekend gepland met als onderwerp: ‘Doelgericht leven’ met onderschrift #Zend mij!
Helaas moest dit (evenals later zovele activiteiten) afgezegd worden omdat ook in Nederland het Coronavirus was binnengekomen en de overheid de eerste lockdown afkondigde.
Vrij snel na het cancelen van dit weekend werd er een nieuwe datum geprikt: 3 en 4 oktober. Helaas moest dit begin juli ook weer gecanceld worden.
Door de lockdown wordt ook het samenkomen in de Life groepen onmogelijk, maar we worden wel aangemoedigd om elkaar te bellen, te appen en op die manier in ieder geval de sociale contacten te onderhouden.
Ook de activiteiten (kledingbank ‘Free Choice’ en het project ‘Eten bij…’) van de Stichting Hart voor Hoorn, gelieerd aan onze gemeente, worden stopgezet.

Zondag 22 maart was de eerste zondag waarop er geen dienst gehouden kon worden. Er werd een online videoboodschap gemaakt, die door velen bekeken is.
Voor de zondagen die daarop volgden werden de preken online verzorgd en kwam er ook een programma voor de kinderkerk online.

De volgende activiteiten konden vanwege de pandemie helaas geen doorgang vinden:

  • Avondmaalsviering op Goede Vrijdag 10 april
  • Activiteiten op de zaterdag voor Pasen (11 april) bij de dierenweide in Hoorn
  • Paasbrunch op eerste Paasdag 12 april
  • Deelname aan Battle4Life 21 mei (De Battle4Life wordt voor en door Inloophuis Pisa georganiseerd. Inloophuis Pisa in Hoorn biedt mensen in West-Friesland die kanker hebben, hun naasten of hun nabestaanden een gastvrij huis.)
  • Deelname aan de XCEL Mannenconferentie Life Church in Bradford (UK) 13-15 november.

Landelijk wordt het initiatief #Niet Alleen in het leven geroepen. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zich aanmelden op de website www.nietalleen.nl. Ze worden dan doorverwezen naar lokale kerken en organisaties. Ook 'Christengemeente De Hoorn' en 'Stichting Hart voor Hoorn' hebben zich aangemeld als organisaties waar een beroep op kan worden gedaan. En er komen inderdaad reacties, waar we als gemeente een positieve bijdrage aan hebben mogen leveren.

Ook ontstaat binnen de gemeente het initiatief ‘De Hoornse broeders’ (Whatsapp groep) om onderling contact te blijven houden en activiteiten te kunnen organiseren wanneer dat weer mogelijk blijkt. Zo wordt er nagedacht over een lokaal alternatief voor de XCEL conferentie nu deze helaas niet doorgaat.

Half juni worden de life groepen in beperkte mate weer mogelijk.

Vanaf 6 september is het weer mogelijk om in zeer beperkte mate een samenkomst te organiseren. Reserveren wordt verplicht en de richtlijnen vanuit de overheid worden vanzelfsprekend nagestreefd en nageleefd. In aanvang worden er twee diensten op de zondagochtend georganiseerd. Begonnen wordt met een twee wekelijkse dienst.

13 september kon er bij het strandje in het Julianapark een doopdienst gehouden worden. Er zijn 2 mensen gedoopt.

8 november organiseerde Watoto (zie einde verslag) een Speciaal Watoto Online Event.

De geplande kerstavondviering op 24 december kon door de strengere maatregelen helaas niet doorgaan. Er werd een online kerstviering voorbereid, met aansluitend een online Kerst Meet & Greet.

Kernteam

Binnen dit team bespreken Ben en Hannelies de grote lijnen, richting en koers van de Gemeente. Met enige regelmaat is het kernteam bij elkaar geweest en als dat niet mogelijk bleek werd er online vergadert.

Next

Het team NEXT is in het leven geroepen om met een groep mensen na te denken over onderwerpen binnen het thema: What’s next? Met andere woorden: wat is de eerstvolgende stap voor ons als gemeente om te zetten? Maar ook: Who’s next? Bij deze groep zijn mensen uitgenodigd die behoren tot de volgende groep leiders. Mooi als we weten WAT we doen, maar ook goed om te weten WIE dat dan gaan doen.

Hart voor Hoorn

Stichting Hart voor Hoorn is gelieerd aan Christengemeente De Hoorn. Vanuit deze stichting worden een aantal maatschappelijke activiteiten georganiseerd zoals de kledingbank ‘Free Choice’ en het project ‘Eten bij…’. Voor de verslaglegging van de activiteiten verwijzen wij naar het jaarverslag van de stichting op de website www.hartvoorhoorn.nl.

Schuldhulpmaatje

Evenals in de rest van Nederland hebben ook in West-Friesland een groeiend aantal mensen te maken met schuldenproblematiek. Vanuit onze gemeente wordt dit project ondersteund door Stichting Hart voor Hoorn.

Betrokken

De gemeente is bijzonder betrokken bij Watoto en Mercy Ministries Watoto (Oeganda) redt kinderen en brengt een generatie groot die het land zelf weer gaan opbouwen. Mercy Ministries (Engeland) is een organisatie die jonge meiden met een laag zelfbeeld, die zichzelf beschadigen of een eetstoornis hebben, helpt om zelfverzekerde vrouwen te worden.

Netwerken

Christengemeente De Hoorn is lid van het netwerk van Hillsong. Daarnaast zijn er nauwe banden met Life Church Bradford (Engeland).  

Tot slot

Het jaar 2020 werd, zoals in de inleiding van het verslag aangegeven, gekenmerkt door het coronavirus. Er zijn verschillende manieren om dit te herinneren. Een ontvangen gedicht aan het begin van 2021 vat dit goed samen. Lees het vooral tot en met de laatste regel en laat u verrassen.

De twee kanten van 2020

2020 heeft mij niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
‘Er zit iets moois in iedere dag’
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
2020 bracht me veel lichtpuntjes

Lees dit gedicht nu van onder naar boven

Hoewel iedereen zich op momenten herkent in dit gedicht van boven naar beneden, hopen wij dat een ieder 2020 zich het meest mag herinneren zoals het gedicht van onder naar boven beschrijft.

Financieel jaaroverzicht 2020

Resultaatrekening 2019 - overzicht van baten en lasten

Inkomsten Uitgaven

Giften

57.289

 

Overige inkomsten

21

 

Huisvesting en verzekering

5.000

17.235

Onderwijs- en studiematerialen

 

138

Relaties (incl. lidmaatschappen)

 

1.009

Keukenkosten

 

108

Kantoor, bank, internet, postbus

 

1.762

Drukkosten en PR

 

25

Inventaris

 

2.606

Samenkomst (inclusief kosten media en muziekteam)

 

1.252

Kinderkerk, tienerwerk

 

220

Giften aan derden (zending, Hart voor Hoorn)

 

8.549

Personeelskosten

 

17.598

Overig

 

99

Totaal

€ 62.310

€ 50.601

Toelichting op de resultaten over 2020

Het afgelopen jaar werd op elk sociaal-maatschappelijk terrein beïnvloed door de Covid-19 pandemie, en als kerkgenootschap zijn we daarbij ernstig gehinderd in onze gebruikelijke activiteiten, zoals elders in het jaarverslag is verwoord. Desondanks zijn onze inkomsten opvallend stabiel gebleven: de daling van opbrengsten uit giften in vergelijking met 2019 is minder dan 5%.
Tegenover een daling van inkomsten staat ook een daling van uitgaven: de zaalhuur voor de zondagochtendsamenkomst is in onderling overleg met de verhuurder met 50% gereduceerd, maar is daarentegen wel doorgegaan ook gedurende de maanden waarin we geen gebruik konden maken van deze faciliteit vanwege de beperkingen - hoewel we strikt genomen als kerkgenootschap zijn uitgezonderd van de meeste opgelegde beperkingen, hebben we gemeend dat het maatschappelijke belang van bestrijding van de pandemie in dit kader zwaarder woog dan ons recht op het houden van zgn. ‘openbare erediensten’. Per saldo heeft dit in financieel opzicht wel een besparing opgeleverd, die groter was dan de extra uitgaven voor het verzorgen van digitale samenkomsten en onderwijs. Ook de drukkosten die samenhangen met inrichting rondom een nieuw thema na de zomer, zijn uitgebleven.
Het jaar 2020 kon worden afgesloten met een positief resultaat van ruim € 11.700.

Komende periode

Samenkomst
zondag 10 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Bidstond live+online
maandag 11 juli
20:00 - 21:00
https://meet.google.com/nvd-jbik-ifb
Samenkomst
zondag 17 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 24 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland
Samenkomst
zondag 31 juli
10:30 - 11:30
Vredehofstraat 9, 1624 XG Hoorn, Nederland

Klik hier voor de volledige agenda.

Voor activiteiten van Hart voor Hoorn: zie de website www.hartvoorhoorn.nl

Ga naar boven